Om Ljusglimten

Profil – Lärande sker i mötet
På Ljusglimten ser vi till det kompetenta barnet och tror på varje barns egen förmåga. Förskolan har en barngrupp på cirka 35 barn i åldrarna 1-5 år som under dagen delas in i mindre åldershomogena och åldersblandade grupper under aktiviteter, undervisning och lekgrupper. Vi ser till det värdefulla lärandet som sker i mötet mellan barn-barn och pedagog-barn, då vi tror på att utveckling sker med hjälp av varandra. Hos oss ser vi till att språket är något som ska främjas under hela dagen, för att göra detta sitter barnen åldersblandat vid måltider samt att förskolan har åldersblandade hallar vilket gör att talet ständigt sker kring barnen. Vi pedagoger pratar mycket med barnen, benämner och kommunicerar i rutinerna som sker på förskolan under dagen.

Ljusglimten har en stabil personalgrupp där engagerade förskollärare, barnskötare och pedagoger arbetar tillsammans med en gemensam barnsyn på värdegrund och utveckling.  

Vi lägger stor vikt på utomhuspedagogik, vilket innebär att vi spenderar en stor del av dagen utomhus där vi leker tillsammans, odlar på våren, åker stjärtlapp och bygger snögubbar på vintern, spelar bollspel, övar balansgång, läser böcker, målar på stafflier, upptäcker naturen och släpper loss energi. Vi öppnar och stänger utomhus, i största möjliga mån. Inomhus är miljöerna inredda utifrån de olika ämnesområdena som kan kopplas till läroplanen (Lpfö18) samt utformade efter barngruppens intressen och behov. Vi har allt material på barnens nivå och har medforskande pedagoger när vi undersöker materialet. Vi förändrar kontinuerligt innemiljön för att den ska locka, utmana och uppmuntra till kommunikation mellan barnen.  

Mål och vision – Leken är grunden
Vårt mål är att erbjuda våra barn en trygg, rolig, inspirerande och lärorik miljö såväl inom- som utomhus utifrån olika ämnesområden. Ljusglimtens personal tror på att leken är grunden till allt lärande och barn leker för att lära. I leken tränas både samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, hänsyn och konfliktlösning.  

Värdegrund – Att vara en bra kompis
Vidare arbetar vi ständigt med att stödja barnens utveckling i det sociala samspelet, med fokus på att alla barn varje dag ska känna sig sedda samt bekräftade. För att under deras tid på förskolan få sina ”ryggsäckar” packade för att bli redo för skolan och samhället. Varje dag, och främst på höstterminen vid ny barngrupp, lägger vi stor vikt vid att förankra värdegrund och framför allt om att vara en bra kompis hos barngruppen. Barnen lär sig om olikheter, att hjälpas åt, leva sig in i andras situation samt att stärka tilliten till sin egen förmåga. Tillsammans med barnen arbetar vi för att finna lösningar vid konflikter samt lär oss vikten av att lyssna på varandra. Pedagogerna ger barnen verktyg att kunna lösa konflikter och pratar om att det är lika viktigt är att kunna uttrycka den egna åsikten som att lyssna till den andre, och genom allt detta arbeta för att stärka barnets självkänsla.

Utbildning – Vi strävar efter att väcka nyfikenhet

Vid undervisning samt samling vill vi väcka barnens nyfikenhet för bland annat bokstäver, sagor, sång, matematik, naturvetenskap och rörelse. Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, behov, frågor och funderingar. Då vi vill att barnen ska ha inflytande och vara med att styra utbildningens innehåll. Barnens delaktighet är något vi vill stärka genom att ge dem utrymme att uttrycka det som de känner att de vill lyfta fram, fråga om eller det som finns i deras tankar för stunden.

Pedagogerna arbetar varje dag med pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i linje med läroplanen (Lpfö 18).